Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
one4all e-Sprawozdania dla Microsoft Dynamics

Moduł do obsługi e-sprawozdań dla Dynamics 365

To sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Struktury logiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który obowiązuje od 1 października 2018 r. – dalej ustawa o rachunkowości).

Kto musi je sporządzać?

Ustrukturyzowane (w formie zgodnej z ww. strukturami logicznymi) e-sprawozdania finansowe sporządzają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, za wyjątkiem jednostek, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

one4all e-Sprawozdania pozwala na automatyczne tworzenie e-sprawozdań bezpośrednio w systemie Dynamics 365.

System Dynamics 365 pozwala na elastyczną konfigurację e-sprawozdań, podpięcie odpowiednich kont księgowych i wyeksportowanie gotowego zestawienia w XML.

Sprawozdania one4all poprawnie generuja strony aktywne i pasywne na rozrachunkach (saldo rozwarte) oraz umożliwiają generowanie sald rozwartych również w zakresie środków pieniężnych.

one4all e-Sprawozdania dla Microsoft Dynamics
one4all e-Sprawozdania dla Microsoft Dynamics